Terms and conditions

Điều khoản và Điều kiện

Việc sử dụng Trang web này phải tuân theo Điều khoản sử dụng rõ ràng. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn biểu thị rằng bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này.

Bạn khẳng định rằng không có ai gạ gẫm hoặc lôi kéo bạn đăng ký với Earning World trái với ý muốn của bạn.

Earning World không yêu cầu bất kỳ ai phải trả tiền để tham gia. Earning World cũng không đưa ra cam kết và không hứa trả bất kỳ khoản thu nhập nào. Tất cả tiền thưởng bạn nhận được (nếu có) chỉ là vật phẩm trong trò chơi hoặc một loại tài sản kỹ thuật số và giá trị của chúng do cộng đồng quyết định và giao dịch trên cơ sở đồng thuận. Bộ phận pháp lý của Earning World có quyền từ chối tham gia giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến số tiền giao dịch giữa các thành viên.

Bạn xác nhận rằng bạn không phải là nhân viên, theo hợp đồng hay cách khác, của bất kỳ công ty truyền thông hoặc nghiên cứu nào và bạn không đọc bất kỳ trang nào trên Earning World để thu thập thông tin cho người khác.

Bạn hiểu rằng nếu bạn quyết định tham gia Earning World hoặc bất kỳ chương trình nào của Earning World, bạn sẽ tham gia một hiệp hội tư nhân.

Bạn cần biết rằng Earning World chỉ là nhà cung cấp quảng cáo. Chúng tôi sử dụng lợi nhuận của mình để chia sẻ như một cách để phát triển hoạt động kinh doanh của mình trong tương lai.

Bạn không bị dẫn dụ để tin rằng hoạt động này là hoạt động đầu tư, nhượng quyền thương mại hoặc cơ hội việc làm.

Bạn khẳng định rằng bạn không phải là nhân viên hay quan chức của bất kỳ cơ quan chính phủ nào, bạn cũng không hành động thay mặt hoặc thu thập thông tin cho hoặc thay mặt cho bất kỳ cơ quan chính phủ nào.

Bạn xác nhận rằng tất cả thông tin về hoặc liên quan đến Earning World (ngoài thông tin trên các trang dành cho những người không phải là thành viên và tài liệu tiếp thị được phép sử dụng công cộng) đều độc quyền và bí mật và bạn sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho bất kỳ ai khác.

Bạn khẳng định rằng mọi đề xuất về số tiền có thể kiếm được với Earning World hoặc bất kỳ chương trình nào của Earning World không cấu thành lời hứa rằng bất kỳ cá nhân cụ thể nào sẽ đạt được bất kỳ mức thu nhập cụ thể nào. Bạn hiểu rằng không có đảm bảo về thu nhập.

Bạn xác nhận rằng việc đăng ký làm Thành viên Earning World là hành động tự nguyện của bạn và sẽ cho phép bạn truy cập vào thông tin riêng tư và bí mật mà bạn sẽ giữ bí mật.

Không được phép gửi "thư rác" (email không được yêu cầu) để quảng cáo Earning World. Nếu người quản lý Earning World xác định rằng một thành viên đã sử dụng thư rác để quảng cáo Earning World thì tư cách thành viên đó sẽ bị chấm dứt ngay lập tức.

Các thành viên của Earning World nhận được các trang web độc đáo của riêng họ mà họ có thể sử dụng để quảng cáo Earning World.
Bất kỳ thành viên nào cũng có thể chấm dứt tư cách thành viên của mình bất cứ lúc nào bằng cách gửi cho chúng tôi yêu cầu Xóa tài khoản. Khi tư cách thành viên đã bị xóa, nó KHÔNG THỂ được khôi phục. Nếu bạn chọn xóa tư cách thành viên của mình, bạn sẽ mất tất cả các lượt giới thiệu của mình. Bạn cũng bị mất tất cả các lợi ích trong tương lai từ Earning World, bao gồm cả quyền nhận tiền hoàn lại (nếu có).

Các nhà quản lý của Earning World có thể đề nghị Bộ phận pháp lý để xử lý nếu phát hiện thành viên vi phạm chính sách của Earning World. Bộ phận pháp lý có toàn quyền đóng tài khoản thành viên nếu có hành vi sai trái, nhưng sẽ hết sức công bằng và cẩn thận trong việc xác định tất cả sự thật trước khi đề xuất bất kỳ hành động nào như vậy với nhân viên Điều hành. (Để đảm bảo khách quan, các nhà quản lý của Earning World không có lợi khi sử dụng quyền lực này một cách thất thường. Chính sách của chúng tôi là phải cực kỳ công bằng trong mọi trường hợp.)

Các nhà quản lý của Earning World sẽ bỏ qua tất cả các email không cần thiết được gửi cho họ. Ví dụ chính về một email không cần thiết là một câu hỏi đã được trả lời trên trang web của Earning World. Tất cả các thành viên và thành viên tiềm năng nên đọc kỹ toàn bộ trang web của Earning World.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng hình thức và bản chất của Dịch vụ mà Earning World cung cấp có thể thay đổi theo thời gian. Người quản lý Earning World có thể thay đổi bất kỳ khía cạnh nào của chương trình Earning World bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Bạn đồng ý rằng tất cả các khoản thanh toán cho Earning World (nếu có) là cuối cùng và Earning World có chính sách không hoàn lại tiền, ngoại trừ trường hợp Earning World cho phép hoàn lại tiền một cách rõ ràng.

Bạn đồng ý và hiểu rằng bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu được liên kết với bất kỳ tài khoản nào bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Theo đó, bạn đồng ý rằng bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với Earning World về mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo ID tài khoản hệ thống thanh toán của mình là chính xác và cập nhật. Earning World không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thanh toán bị bỏ lỡ nào do thông tin không chính xác hoặc do bảo trì tài khoản hệ thống thanh toán của bạn.

Bạn có trách nhiệm kiểm tra tài khoản hệ thống thanh toán của mình để chắc chắn rằng bạn thực sự đã nhận được tất cả các khoản thanh toán mà lẽ ra bạn phải nhận. Vì một số khoản thanh toán nhất định được thực hiện giữa các thành viên trong Earning World nên hệ thống Earning World không thể xác nhận rằng bất kỳ khoản thanh toán nào giữa các thành viên đã thực sự được thực hiện.

Trong trường hợp có sự bất đồng giữa hai thành viên về việc thanh toán, trách nhiệm của các thành viên liên quan là giải quyết sự bất đồng đó. Các nhà quản lý của Earning World hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong những tình huống như vậy..
 
Là một phần của quá trình đổi mới liên tục này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Earning World có thể ngừng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) việc cung cấp Dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ) cho bạn hoặc cho người dùng nói chung theo quyết định riêng của Earning World mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào. Bạn không cần phải thông báo cụ thể cho Earning World khi bạn ngừng sử dụng Dịch vụ.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu Earning World vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài khoản của bạn, bạn có thể bị ngăn truy cập Dịch vụ, chi tiết tài khoản của bạn hoặc bất kỳ tệp hoặc nội dung nào khác có trong tài khoản của bạn.

Bạn đồng ý không truy cập (hoặc cố gắng truy cập) bất kỳ Dịch vụ nào bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài thông qua giao diện do Earning World cung cấp, trừ khi bạn được phép cụ thể làm như vậy trong một thỏa thuận riêng với Earning World. Bạn đặc biệt đồng ý không truy cập (hoặc cố gắng truy cập) bất kỳ Dịch vụ nào thông qua bất kỳ phương tiện tự động nào (bao gồm cả việc sử dụng tập lệnh hoặc trình thu thập dữ liệu web) và phải đảm bảo rằng bạn tuân thủ các hướng dẫn được nêu trong bất kỳ tệp robots.txt nào có trên Dịch vụ.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ (hoặc các máy chủ và mạng được kết nối với Dịch vụ).

Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về (và Earning World không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về) bất kỳ hành vi vi phạm nghĩa vụ nào của bạn theo Điều khoản và về các hậu quả (bao gồm mọi mất mát hoặc thiệt hại mà Earning World có thể phải gánh chịu) của bất kỳ hành vi vi phạm nào như vậy.

Nếu bạn biết về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của mình, bạn đồng ý thông báo cho Earning World ngay lập tức.

Các khoản phí được quy định trong (các) Gói giá và có thể được tham chiếu trong tài liệu quảng cáo về giá của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thay đổi mức phí theo thời gian.

Sẽ không có hóa đơn hoặc chứng từ nào được phát hành cho việc bạn sử dụng Dịch vụ được mô tả ở đây.

Một số Gói định giá của chúng tôi có thể bị tính phí hàng tháng.

Các Điều khoản sẽ tiếp tục được áp dụng cho đến khi bị bạn hoặc Earning World chấm dứt.

Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng Dịch vụ sau ngày Điều khoản chung hoặc Điều khoản bổ sung thay đổi, Earning World sẽ coi việc sử dụng của bạn là chấp nhận Điều khoản chung hoặc Điều khoản bổ sung được cập nhật.

Hỗ trợ nhanh

 https://t.me/earningworld_group
 https://t.me/earningworld_chanel

Thành viên mới

Tin mới