Revolving Matrix
Cycle 1

* Matrix 2 x 2
* Free Entry to the Cycle 2
* Total earn 1,100 E

Số chu kỳ: 1

Chiều rộng ma trận: 2

Chiều sâu ma trận: 2

Vòng lặp: 1

Thưởng chu kỳ: 500 E

Tầng Thưởng ( E )
1 100
2 100
Cycle 2

* Matrix 2 x 2
* Free Entry to the Cycle 3
* Total earn 2,200 E

Số chu kỳ: 2

Chiều rộng ma trận: 2

Chiều sâu ma trận: 2

Vòng lặp: 1

Thưởng chu kỳ: 1,000 E

Thưởng Matching chu kỳ: 500 E

Tầng Thưởng ( E )
1 200
2 200
Cycle 3

* Matrix 2 x 2
* Free Entry to the Cycle 4
* Total earn 5,000 E

Số chu kỳ: 3

Chiều rộng ma trận: 2

Chiều sâu ma trận: 2

Vòng lặp: 1

Thưởng chu kỳ: 2,000 E

Thưởng Matching chu kỳ: 1,000 E

Tầng Thưởng ( E )
1 500
2 500
Cycle 4

* Matrix 2 x 2
* Free Entry to the Cycle Max
* Cash payout of 11,000 E

Số chu kỳ: 4

Chiều rộng ma trận: 2

Chiều sâu ma trận: 2

Vòng lặp: 1

Thưởng chu kỳ: 5,000 E

Thưởng Matching chu kỳ: 2,500 E

Tầng Thưởng ( E )
1 1000
2 1000
Cycle Max

* Matrix 2 x 3
* Free Re-entry Cycle Max
* Total earn 240,000 E

Số chu kỳ: 5

Chiều rộng ma trận: 2

Chiều sâu ma trận: 3

Vòng lặp: Không giới hạn

Thưởng chu kỳ: 100,000 E

Thưởng Matching chu kỳ: 100,000 E

Tầng Thưởng ( E )
1 10000
2 10000
3 10000

Chú thích:

Chu kỳ: Thứ tự các chu kỳ. Chú kỳ cào hơn sẽ có giá trị lớn hơn.
Chiều rộng ma trận: Số nhánh tối đa trong sơ đồ
Chiều sâu ma trận: Số tầng tối đa trong sơ đồ
Số vòng tuần hoàn: Số lần lặp lại chu kỳ hiện tại. VD: Chu kỳ số 5 có số vòng lặp không giới hạn. Nghĩa là sau khi lấp đầy ma trận thì thành viên quay lại chu kỳ 5 lần nữa và lấp lại từ đầu. Tiền thưởng của các vòng trong chu kỳ là giống nhau.
Thưởng hoàn thành chu kỳ: Tiền thưởng nhận được sau khi lấp đầy ma trận
Điểm hoàn thành chu kỳ: Điểm thưởng nhận được sau khi lấp đầy ma trận.
Thưởng Matching chu kỳ: Là tiền thưởng bạn nhận được mỗi khi thành viên do bạn bảo trợ hoàn thành 1 chu kỳ.
Thưởng theo tầng: Thành viên được thưởng mỗi khi có người xuất hiện ở các tầng. Không cần cân, không cần lấp đầy và không cần trực tiếp.

Hỗ trợ nhanh

 https://t.me/earningworld_group
 https://t.me/earningworld_chanel

Thành viên mới

Tin mới